������� 08-03-2005
������� > ������� �������� > Motorola > Motorola V3 > ���� �� Motorola V3


�������� ��������
����, ��� ������ ������� ������� ���������
����������

����������

�����������

�����������

����������� �����������
��� �������

��� �������


������� ���������
������� �������
������� ���������
����� ���������
������ ���������
��������� ���������

���� �� ��������
���������� ���
���������
���������
��������� ����������
 

��������� �������
������
��������� � ����������
��������� ������

������� ��� �������
�������� ��� �������
Java ���� ��� �������
�������� sms
WAP-������
wap.sotaland.ru

��� sotaland.ru
��������
���������
������

�����������
���� � ����
�������� ������
����������
������� �� �����

���� �� Motorola V3

����� ������ ���� �� ������� � ������� �����, �������� ����������� ��� ��������� � �����:
 
�������������:
�����������:
������:
�����:
���� ��:
��:OnlyMOBILE.ru
����������� ����
 Motorola V3 - 547$ 
���������� �������� �������
���. (095) 506-75-98
���������� ���� ����������� � ���� ������� »
�� ������ ������� ���� �� Motorola V3 ������� 12 �����������.

������� ������ �������� ����������� ����������� ������� �����.
������� / ����������� ������ ����������� �������� ���� / �����
Motorola V3
��� �����������
4.03.2005 ������ ���, ���. � �� ������� ������. �������� � ���������
������   ������������
�����������
������
(095) 730 28 33
625$

Motorola V3
��� �����������
���� ���� ������ 8.03.2005 �������� �� ��� ������� ������.������� ���� �����������.
������   ������������
������.��
������
(095)958-91-88, (095) 518-34-98
530$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 530$
Motorola V3
��� �����������
���� ���� ������ 7.03.2005 ���. ���. ���������� ��������.
������   ������������
�������.��
������
(095) 775-4555
649$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 649$
Motorola V3
��� �����������
5.03.2005 ���� ��, ���/����, ��� ���, �������� 1 ���
������   ������������
M-Online
������
510-52-72
680$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 680$
Motorola V3
��� �����������
���� ���� ������ 28.02.2005 � ������� �������!!�������� �� ������.���/������.������.
������   ������������
Tech-Market.ru
������
721-84-91 , 135-71-29
547$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 547$
Motorola V3
��� �����������
4.03.2005 ���������� ��������, ������� � ������� ��������, �������!!!
������   ������������
OnlyMobile
������
506-75-98
547$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 547$
Motorola V3
��� �����������
���� ���� ������ 8.03.2005 17365 ���. ���� � �������. �������� �� ������ 1 ���
������   ������������
MOBILE CENTER
C������: 2
(095) 545-39-41 ��������������
616$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 616$
Motorola V3
��� �����������
���� ���� ������ 8.03.2005 ��������: ����� 200���������, �� 2000 50 ���.
������   ������������
E-sota
������
7300006 ���.452
625$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 625$
Motorola V3
��� �����������
���� ���� ������ 3.03.2005 ���. ���. ���������� ��������.
������   ������������
������.�������.��
�. ������-��-����, ��-� ������������, �. 8
(8632) 990-555
669$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 669$
Motorola V3
��� �����������
5.03.2005 ���� ��, ���/����, ��� ���, �������� 1 ���
������   ������������
Europhone
������
130-90-38 (2 �����)
680$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 680$
Motorola V3
��� �����������
5.03.2005 ���� ��, ���/����, ��� ���, �������� 1 ���
������   ������������
�� �����
������
916-69-49 (��������������)
680$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 680$
Motorola V3
��� �����������
29.12.2004 ���. ���. ���������� ��������.
������   ������������
���.�������.��
C������: 2
(812) 336-5336
716$

������ ������� Motorola V3 �� ���� 716$
��������: 1

���� �� Motorola V3
�� �������

��������-������� ������� ����� �������.��
Motorola V3
������ ������� ������� Motorola V3
680$
��������-������� ������� ����� �������.��   ����� ��������
   �� Sotaland


Sony Ericsson K750
Nokia 6101
Nokia 6680
LG G1800
LG F2300
LG C2200
Samsung SGH-E610
Alcatel One Touch 757
AnyDATA 100M
FT850   �������

����� ������������ USB-�������� �������� �������� ����������� Bluetooth
������ ������ � ����� ������������ �������� ��� ������ �� GSM-�����
������ ����� �� ��S � ���� ��������-������
Sony Ericsson ����������� ������� ��� ����������� ���������� �������� � TV � ����������� �������
������������� ������� ��������� GPS-������� ��� ��������� � ���������� Java
����� 7-�������������� ��������� �� Samsung ����� ������� ��������� � Sony
Yahoo ������ �������� �� ���������� ��������� ���
������������ ����������� � ������������ �������� �� ���

   �������

�������������� �������
�������� ���������, ������ ����.
������� ����� SMS.
�������� Philips. ��������, ����, �����������, ��������.
��� �������� Philips �� ����� �����. � ������ ������ - ����, ��������������, ��������. ���� ����� ����� 600 ������� ��������� � �������� ������ ��������������. ������� ��������.
[0.19]
����-��� Panasonic - ���������, ����������������, ��������� ������������
�������� "������� ���" ������������ �������� � ������������ ������ ������� �������� � ���������� ��� Panasonic, �� ������������ � �������� ���������. �� ������������� ������������ �������� 3 ����! ��������� ������ ��������������� � ���������.
[0.16]
������ (Bluetooth) ��������� �� ������ �����!
������� ������������ Bluetooth �������� �� ����� ������ �����! ������� ������������� Bluetooth �������� � Bluetooth ��������� ��� ��������� ��������� � ���. ������������ ������� ���� � ������. ��������� Bluetooth-����������. ���������� ��������.
[0.10]
��������-������� Skylink. ����������� � ������� ���� Skylink, ��������.
����������� � ������� ���� Skylink (���������� �����). �������� ������ �� ������ ���������. �� ����� ����� �� ������: c������ �������� ��� ���� Skylink, �������� ����� Skylink, ��������� ������� Skylink, �����, ������� �������� ������ �� �������� CDMA.
[0.08]
�������-������. ����������� �����������. ����� ������ �� �����. ��������
����� "����� �������" ����� � ��� 29,5$, ������� ��������� SIM ����� (9.44$) � ��������� ������ (29.5$). "�`����" - 650 ���. ��������! �������� ����� "FiX" ("����") - 650 ���. �� ����� �� ����� 500 (!) �������. ��������.
[0.07]
�������� � ��������� ����� - ���� �������� ����������. © ��� ����� ��������. 2001- 2005 �.