��������� ��������� ����   VKRYM.COM.UA � ����� � �����
 
Sotaland / �����, ������, ������  
������� ����

�����, ������

��������: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|
���������� ������������ ��������� ����� � ������ �������� ��������� � ������� ��������� Sony Ericsson.

�������, ��� ��� ����� ������������� ��������� ����������� ��������� �� �������� ��������, �� ���� �� ��� ��������� ����.

������� ������ � ������� Supernova � � ���� �� �������. � Nokia ����������� ������� ��������� ������� ��� ��������� ��������� �� Samsung, ����������� � ����.

����������� ������� � ����������� ����, ��� ��� �����? ��� ������ ����� � ������ ������� ��� �������� �����, ������� ������ ���������� ������� ����������� �������� � ����� ����������� ��������, ��������, ������������.

�������� ����������� � ��������� �������, � ������ ���������, ���� ������� ���������, �������� ��������� �������� ���������.

����� ����������� Cyber-shot �� Sony Ericsson ������� ������ ����� � ������� ������ � K �� C, �� ���������������� �� �������� ���������� - ��� �������������� ��������, ��������������� � ������ ������� �� ����������.

�������� Nokia ����� ��������� ��� ����� ������ ������������� ��������� � ����� ������ ��������� ��������� ���������������� ������� ������������� ��������� ���������.

� ������� Supernova ������� Nokia 7510 ���������, ��� ������������ �� ������� �����������, ������ ������ ������. ������� ��������� �������� �������, �� �� � ����� �������.

�������� Nokia N82 ��� �� �������� ��������, �� ��� ������� �� �������� ��� �������.

������� �������� "���� ����" ������� ��������� �� ������ ������� ������� ����� GSM-�����������, ������� ����� ��������� ���������� � 3G-����� � ���� ������ �� �������.

����� ������������ TyTN II - ��� �������� ����������� ������ � ������� HTC. ��� ���������� � ���������������� ���������, � ���������, � ������������ ������������ ����������.

������ ������������� ����������� ���������� � �������� ����� ������� ��������� ������, ���������� �� ��������� � ��������������� ������������ � ���������� �� ������ �������� ������������.

���� ������ ����������� �������� �������� ����������� ����������������, �� ������� ���������� ����� ������������, ������� � ������� ��������� �������.

����� �� E-Ten, �������������� ������������ Glofiish V900, ��� ������ ������������ HTC Touch, �������� Asus ������������ ������ P320.

������ � ���� ���� ���������. ��-��, ��. ����� ������ � ���� ��������� �� ����� ������������ W880 � ������� ����� ����� ����� � ��������� ����, ��� � ������ ����� ������� ����������, ������� �� �� ��� ���.

���� �������� ����� �������� ���������������� �� �� �������������, � ����� ���� ������, ��� ���������� ������ ��� ZN5 ���� ���, ��������� ������� �� �������� � ������ ����, �� � ����� ������� �����.

����� ������� ����� ������� ����� ����� �������� ��������. Motorola ��������� ��, ���� �� ������ ��� ����� ����, ���������� ����� ����������� ������� Motozine ZN5.

������� � ��� ������� ���������? ������������ ���������� ������� ������� � ����, ��� ����������� �� ��� ����� �� ����, � ��������� ��������� �����.

������ �������� ������� ��, �����������, ����� �� ��������� ������, ���� ������� �� ���������� ������� ������������� �������� � �������� ������� ����� ������� � ������������.

���� �������� ����� �������� ���������������� �� �� �������������, � ����� ���� ������, ��� ���������� ������ ��� ZN5 ���� ���, ��������� ������� �� �������� � ������ ����, �� � ����� ������� �����.

��������: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|