��������� ��������� ����   VKRYM.COM.UA � ����� � �����
 
Sotaland / �����, ������, ������  
������� ����

�����, ������

��������: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|
HTC Sense, ������� ���������� �� ���� �������� ���������: ������� ��� �����, ����� ����� � ��������� �����������. ��������� ���������� ���������� HTC Sense, ��� ���������� ������������ ������ ���������, ��� ������ ������ � ��������� ������� � ���������

����� � ��������� ��������� ������� Nokia 5530 XpressMusic ��������� �� ������� ��������� �, ������ �����, �� ��������, ������� ������ �� ����������� ��� ���������. ��� ���� ���� ������������ ������������� ������ ������ ��� ��������� ������� � ����������

Nokia 6700 ����� ������� ������� ������ Nokia 6300 - ����� �� ����� �������� ������� ���������� ������� ��� �������� Nokia � ����������������� � ������-��������� �����.

Samsung S8000 ����������� ����������. ������ ��������� �������� �����������: �������������� ����� � ������� �����������, ����������� ���������, ������� Wi-Fi, �������� �������, ������� ����������, �������������� ������ ��������� �����, ������ �����������

����� ��������� �������� Neo �� MWC 2009

26.11.2008 ����������� ����������� � ������� ������� ���������� ��������� Nokia 5800 XpressMusic. �� ������ ������ � ������ ��� �������� �� �����, � ��� ����� � �� �� ���������� ������ ���� (���� ���������������� ������ ���������� ����� 15 000 ������).

������ ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ������ �������� � ���������� �������������� ��������, ������� ������������� ������ �������� ������� ����� ����� ������������. ������ ��������� ������ �� ����������� ����� ��� ������������.

����������� �������, ���� ��� �������. ����� �������������� � ������� ������ ������ �� Sony Ericsson �� ������ ������������� � ����� �� ���������.

������� ������ ��������� � ����� �������� �� �����, � � 2002-2003 �����. ������� ���������� ��� ��������������� �������, ����� ����� ����� �� ����������� �������, ������, ����� ��������������.

��������� Windows Mobile �� ���� ������������ ������ � ������� �������� �������� ������� � ����� �������� ��������.

� ������ Sony Ericsson R300, ������� �������� �� ��������� ��������������� �� ����� �������, �� ����������� ������� ���������������� ����� �������.

��������� ��� ������ ���������� � ����� �������� � ��������, ��� ��� ���������� ��������������, ����������� Samsung i8510, Sony Ericsson C905 � �� Nokia, ������� ������ ����� � ����� ����. �� ���� ��������� � ���������������� ������ INNOV8 �� Samsung.

��� �� ���������, ��� �������� Nokia �� ������� ���������� � ����� ��������� �� ����� ���, � � ������� ��� �� ���������, ������� ����������� ��������� ������� ��������� N770 ������������� �� ������� ��� � ����� �������.

� ����� Symbian ��������� �� �������� Nokia, ��� ����� �������������, �� ���� �� ������ Nokia ������ ����� ������, �������� �������� Samsung ���� ��������� ����� ��������, ��������� �������������� �� ����� ������� - Samsung i8510 INNOV8. � ��� � ��� � ���

�������� Sony Ericsson ���������� ��������� �������� ��������� ��������, ������ �������� ������, ���������� � ������� �� �������� ��-�� ����������� �������� ���������. ������� �� ��� � ���� ����� ����� Sony Ericsson W302, � ������� � ��� � ��������.

� ��������� ������ �������� ����� ����� ����� ��������� ���������, ����� ���� ������ ����. ������ �� ��������� � ����� � ����� ��������� �����������, �� ���� � ��� �� ������? ��� �� �������� �� ������! ������� ������������� ��������� ��������� ����� �����

����� ������ iPhone ����� ���������� ��� ���������� ������� iPhone� - ��������� �������� � ������� ��������� ��������. ������� ����� ����� ����� ������� - Samsung i900,������� �������� � ��� ��� ��������� WiTu.

���������� ����������� �� ������ ��������� Samsung, Nokia � Sony Ericsson, �������� Motorola ��������� ����� ������� � Motorola ZN5, ���������� ��������� � Kodak.

16 �������� �������� Nokia �������� � ������ ������ Nokia N96 � ������� ������ ������� Nseries, �������������� ��� � ������ ������� ����� ����.

�� ��������� (Diamond � ����. ������, ����������, �����, �������) ������������� ������� �������� ���, ������� � ������� � ����� ��������� ��������.

��������: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|