������� 01-03-2005
������� > ������� �������� > Siemens > Siemens CL50 > ���� �� Siemens CL50


�������� ��������
����, ��� ������ ������� ������� ���������
����������

����������

�����������

�����������

����������� �����������
��� �������

��� �������


������� ���������
������� �������
������� ���������
����� ���������
������ ���������
��������� ���������

���� �� ��������
���������
���������
��������� ����������
 

��������� �������
������
��������� � ����������
��������� ������

������� ��� �������
�������� ��� �������
Java ���� ��� �������
�������� sms
WAP-������
wap.sotaland.ru

��� sotaland.ru
��������
���������
������

�����������
���� � ����
�������� ������
����������
������� �� �����

���� �� Siemens CL50

����� ������ ���� �� ������� � ������� �����, �������� ����������� ��� ��������� � �����:
 
�������������:
�����������:
������:
�����:
���� ��:
��:���������� ���� ����������� � ���� ������� »
�� ������ ������� ���� �� Siemens CL50 ������� 1 �����������.

������� ������ �������� ����������� ����������� ������� �����.
������� / ����������� ������ ����������� �������� ���� / �����
Siemens CL50
��� �����������
���� ���� ������ 25.10.2004
������   ������������
�����
C������: 4
363 26 54
189$

��������: 1

���� �� Siemens CL50
�� �������

   ����� ��������
   �� Sotaland


Sony Ericsson T290
Fly V07
Fly S1186
Motorola V620
Motorola SLVR V8
Sharp GX-F200
Nokia 7710
i-Mate JAM
Motorola V635
Motorola V535   �������

Samsung ����� ������������ ����� ������������� ����� ��� ���������
Motorola ������� ������ Pocket PC � ����� RAZR
�������� �������� "��������" ���������
MP3 ��� ����������� � ����� ����� ��������
�� ���� GSM: ������ 50�: �������� ������, ������� �����!
LG ��������� ������������� ����������
Nokia: ������� ������������� �������� NFC ������
����������� ������ ���������� ����� �� ���������� HSDPA

   �������

�������������� �������
�������� ���������, ������ ����.
������� ����� SMS.
�������� Philips. ��������, ����, �����������, ��������.
��� �������� Philips �� ����� �����. � ������ ������ - ����, ��������������, ��������. ���� ����� ����� 600 ������� ��������� � �������� ������ ��������������. ������� ��������.
[0.19]
����-��� Panasonic - ���������, ����������������, ��������� ������������
�������� "������� ���" ������������ �������� � ������������ ������ ������� �������� � ���������� ��� Panasonic, �� ������������ � �������� ���������. �� ������������� ������������ �������� 3 ����! ��������� ������ ��������������� � ���������.
[0.16]
������� � �������� Bluetooth-����������
��� ���� Bluetooth-��������� �� ������� �������������� SonyErisccon, Jabra, Nokia, Bluetake, Plantronics. ���������������� ������������, ������� �����������, �������� �� ���� ������
[0.09]
������ ������� ���� ������
�������� �� ������ ������� ���� ������, ����������� ������ ���� �����. �� ������ � ������
[0.09]
��������-������� Skylink. ����������� � ������� ���� Skylink, ��������.
����������� � ������� ���� Skylink (���������� �����). �������� ������ �� ������ ���������. �� ����� ����� �� ������: c������ �������� ��� ���� Skylink, �������� ����� Skylink, ��������� ������� Skylink, �����, ������� �������� ������ �� �������� CDMA.
[0.08]
�������� � ��������� ����� - ���� �������� ����������. © ��� ����� ��������. 2001- 2005 �.